info@ise.cz
+420 267 175 400

Objednací podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“). Těmito podmínkami se řídí právní vztah, který vznikl mezi Informační služby – energetika, a.s., jako objednatelem zboží, prací či služeb (dále jen „ISE“ nebo „objednatel“) a dodavatelem zboží, prací či služeb (dále jen „dodavatel“), a to bez ohledu na skutečnost, jaký konkrétní smluvní typ je mezi nimi sjednán. Specifikace dodávaného zboží, vykonávaných prací či poskytovaných služeb (dále jen „dodávka“) je vymezen v objednávce.
 2. V případě, že objednávka byla vystavena na základě účinné smlouvy (např. rámcové) platí, že odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním podmínek přednost.
 3. V případě, že vedle těchto podmínek platí rovněž obchodní podmínky dodavatele, pak v případě rozporu mezi nimi a těmito podmínkami mají přednost tyto podmínky.

II. Vznik smluvního vztahu (smlouvy) mezi objednatelem a dodavatelem

 1. Smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem vzniká vystavením písemné objednávky objednatelem (dále jen „objednávka“) a písemným přijetím objednávky dodavatelem bez jakékoliv odchylky (dále jen „potvrzení objednávky“). Za písemnou formu potvrzení se v tomto případě považuje též přijetí objednávky e-mailovou zprávou bez zaručeného elektronického podpisu. Lhůta pro potvrzení objednávky ze strany dodavatele jsou 3 pracovní dny od doručení. Potvrzení objednávky ze strany dodavatele musí mít písemnou formu jinak je neplatné.
 2. Potvrzení objednávky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.
 3. Objednatel je oprávněn objednávku odvolat či změnit kdykoli před jejím potvrzením dodavatelem.
 4. Jestliže se potvrzení objednávky a/nebo plnění dodavatele odchyluje od obsahu objednávky, je objednatel vázán vůči dodavateli, jen pokud takové odchýlení od objednávky dodavateli výslovně a písemně odsouhlasil. Přijetí plnění od dodavatele ani platba objednatele za takové plnění neznamenají odsouhlasení.

III. Cena, platební podmínky a započtení

 1. Cena je sjednána jako konečná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádné provedení dodávky, jako např. přepravné, poštovné, balné, pojištění, daně a obdobné poplatky, dokumentace, montáž a zkoušky, apod.  
 2. Cenu je objednatel povinen dodavateli zaplatit na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“).  Faktura musí mimo povinných náležitostí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) obsahovat číslo objednávky objednatele, jakož i čísla a příslušné věcné názvy (kódy) každé položky. Nesprávně účtovanou, neúplnou nebo příslušnými doklady nedoloženou fakturu, nebo fakturu neobsahující náležitosti stanovené zákonem o DPH je objednatel oprávněn vrátit v době splatnosti dodavateli, aniž by tím nastalo prodlení se zaplacením.
 3. Platby faktur plátcům DPH budou prováděny pouze na ČESKÉ ZVEŘEJNĚNÉ BANKOVNÍ ÚČTY v databázi MF ČR.
 4. Pokud budou okolnosti nasvědčovat tomu, že by ISE mohla ve vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým dodavatelem vzniknout ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona o DPH, vyhrazuje si ISE právo uhradit daň z těchto zdanitelných plnění postupem podle § 109a téhož zákona.
 5. Dodavatel je povinen vystavit fakturu ve lhůtě stanovené zákonem o DPH. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude stanoven v souladu se zákonem o DPH.
 6. Splatnost faktury je stanovena na 21 dní od doručení faktury objednateli. Cena bude zaplacena na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře.
 7. Dodavatel je oprávněn započíst pohledávky, které jsou splatné, vymahatelné, nepromlčené, které nejsou mezi stranami sporné, a za předpokladu, že zápočet byl písemně odsouhlasen objednatelem. Objednatel je oprávněn započíst jakékoli splatné pohledávky. Dodavatel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za objednatelem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
 8. Zaplacení ceny objednatelem je podmíněno tím, že dodavatel není vůči němu v prodlení s žádnou platbou za dodávky, jež byly dodány i na základě jiného smluvního vztahu. Po dobu takového prodlení dodavatele není objednatel v prodlení se zaplacením ceny a sjednaná doba k zaplacení se přiměřeně prodlužuje o dobu odpovídající délce shora uvedeného prodlení dodavatele.

IV. Předání a převzetí dodávky

 1. Termín a místo plnění jsou uvedeny v objednávce. Místem plnění je místo uvedené v objednávce.
 2. Pokud je vyžadován konkrétní způsob přepravy, je uvedený v objednávce.
 3. Dodávka je převzata písemným potvrzením objednatele o převzetí kompletního předmětu dodávky.
 4. Jestliže hrozí prodlení dodavatele, je dodavatel povinen o tom objednatele ihned uvědomit a vyžádat si jeho pokyny.
 5. Při prodlení dodavatele s plněním dodávky je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny předmětného plnění (s DPH) za každý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu.

V. Zpracování osobních údajů

Pokud bude v souvislosti s plněním objednávky docházet ke zpracování osobních údajů a dodavatele bude možné považovat za zpracovatele osobních údajů, dohodly se smluvní strany na následujícím:

 1. Dodavatel bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat výlučně dle pokynů objednatele a dle platných a účinných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, a to za účelem splnění svých úkolů v rámci spolupráce dle objednávky. Osobní údaje bude objednatel předávat dodavateli v nezbytně nutném rozsahu pro splnění výše uvedeného účelu. Bude se jednat zejména o osobní údaje ve vztahu k osobám, u kterých bude docházet k realizaci předmětu plnění dle objednávky.
 2. Dodavatel se zavazuje zajistit a na žádost objednatele také prokázat, že zajistil veškerá odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu poskytnutých osobních údajů. Dodavatel je zejména povinen zajistit, aby k údajům měli přístup jen oprávněné osoby, a to v nezbytném rozsahu, aby bylo dohledatelné, kdo s údaji nakládá, aby údaje byly chráněny proti nepovolené změně, zničení či ztrátě, aby údaje nebyly předávány do zahraničí, a aby všechny osoby, které užije ke zpracování osobních údajů, dodržovaly povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se při zpracování dozví.
 3. Dodavatel je dále povinen objednatele neprodleně informovat o: jakékoliv kontrolní činnosti či opatřeních Úřadu pro ochranu osobních údajů; uplatnění jakýchkoliv práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů; a porušením pravidel týkajících se zabezpečení ochrany osobních údajů či jakýchkoliv jiných incidentech souvisejících se zpracováním osobních údajů. Zároveň je dodavatel povinen poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnosti při řešení nastalé situace. Dodavatel je povinen kdykoliv na požádání objednatele prokázat dodržování povinností dle objednávky.
 4. Dodavatel není oprávněn zapojit do zpracování osobních údajů dle této Smlouvy žádného dalšího zpracovatele bez předchozího svolení objednatele. 
 5. Dodavatel je povinen uhradit objednateli veškerou újmu, která mu vznikne přímo či nepřímo v důsledku porušení objednávky a/nebo závazných právních předpisů ze strany dodavatele, zejména je povinen uhradit újmu vzniklou uložením sankce ze strany dozorového úřadu. Vzniklou újmu je dodavatel povinen uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne jejího vzniku.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy pouze v případech výslovně uvedených v právních předpisech. Objednatel může též odstoupit od smlouvy v případě prodlení dodavatele s uskutečněním dodávky delším jak 20 kalendářních dní. V případě prodlení objednatel vyrozumí dodavatele, zda trvá na uskutečnění dodávky. Trvá-li objednatel na jejím uskutečnění, může od smlouvy odstoupit teprve po marném uplynutí lhůty stanovené k nápravě.
 2. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 • Informační služby – energetika, a.s.
 • U Plynárny 500, 141 00 Praha 4
 • info@ise.cz


Všechny kontakty »